• Polityka cookies

Polityka prywatności

 

I. DANE OSOBOWE

 

1. Przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu internetowego pmtbud.pl (zwanego dalej „Klientem”) i użytkowników strony https://pmtbud.pl następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

 

2. Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji konta użytkownika, bądź przy składaniu zamówienia jako użytkownik niezarejestrowany, przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży). Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w tym celu jest firma 7K Piotr Komorowski prowadzący sklep internetowy pmtbud.pl, w którym Klient dokonuje zakupów internetowych. Dane adresowe administratora danych osobowych podane są w regulaminie sklepu internetowego.

 

3. Ponadto, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe podane w procesie rejestracji konta użytkownika, a także dane obejmujące historię jego zakupów w sklepie pmtbud.pl będą dodatkowo przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w tymże sklepie internetowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest firma 7K Piotr Komorowski.

 

4. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) korzystających z funkcji „poinformuj mnie o dostępności towaru”, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu poinformowania o dostępności wskazanego towaru, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie pmtbud.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający ze skorzystania przez Klienta z funkcji „poinformuj mnie o dostępności towaru”, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest firma 7K Piotr Komorowski.

 

5. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), którzy zapiszą się do newslettera, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail przetwarzane są w celu wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie pmtbud.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych wynikający z zaprenumerowania przez Klienta newslettera, a także polegający na marketingu bezpośrednim). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest firma 7K Piotr Komorowski.

 

6. Dodatkowo, w przypadku Klientów (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), korzystających z ogólnego formularza kontaktowego, dane osobowe w postaci podanego adresu e-mail, imienia i ewentualnie inne dane podane przez użytkownika w treści wiadomości, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności złożenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników). ). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tych celach jest firma 7K Piotr Komorowski.

 

7. Przesyłanie Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na taką formę komunikacji.

 

8. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

 

9. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy realizowanej przez spółkę InPost sp. z o.o., dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) zostaną udostępnione spółce InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 28, wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej obsługi procesu doręczenia towaru do Klienta.

10. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy realizowanej przez opcję paczka w ruchu, dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) zostaną udostępnione spółce RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Annopol 17a, 03-326, wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej obsługi procesu doręczenia towaru do Klienta.

 

11. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez następujący okres czasu:

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień internetowych – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie pmtbud.pl – do momentu skorzystania przez Klienta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody.

- w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.

 

12. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Klienta zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

13. Klientowi przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

14. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

15. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

16. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie pmtbud.pl będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Klientów zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Klientom przez sklep. Klientom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

 

17. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie pmtbud.pl, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

18. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 

II. PLIKI COOKIES

 

1. Sklep internetowy pmtbud.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Klienta.

 

2. Zapisane na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies są wykorzystywane przez sklep internetowy pmtbud.pl w celu świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

 

3. Pliki cookies mogą byćpmtbud.pl.

 

4. Klienci za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta a sklep internetowy pmtbud.pl będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

 

  • Sklep zamknięty