• Regulamin

 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.pmtbud.pl

 

 

1. Informacje ogólne i zastrzeżenia

 

Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – http://pmtbud.pl : jest 7K Piotr Komorowski ul. Przejazdowa 19, Ożarów Mazowiecki, 05-850 NIP: 527-137-22-65.

W dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”

  1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres : 7K Piotr Komorowski z działalnością na  ul. Przejazdowa 19, Ożarów Mazowiecki, 05-850.

adres e-mail: michal@sklep7k.pl

Nr telefonu: 729 628 116

  1. Kontakt w sprawach dot. zawarcia umowy, zgłaszania reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać
    się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.
  2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  3. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

 

  1. Definicje

 

Konsument:

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Klient:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 

Sprzedawca: jak w pkt 1.1.

 

Sklep Internetowy: http://pmtbud.pl

 

Dzień roboczy:

jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Formularz rejestracji:

formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

 

Formularz zamówienia:

formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

 

Produkt/Towar:

rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

 

Umowa sprzedaży:

umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Zamówienie:

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. Rejestracja i składanie Zamówień

 

2.1 Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego
i nr NIP jeżeli jest wymagany. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Załóż Konto”.

 

2.2 Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@pmt-bud.pl

 

2.3 Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 

2.4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych prawdziwych.

 

 

 

 

 

3. Zawarcie Umowy sprzedaży.

 

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu oraz zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego przesłane na adres mailowy Kupującego.  Momentem zawarcia Umowy sprzedaży jest kliknięcie na stronie sklepu Internetowego wskazanego pola: zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz akceptacji Sprzedawcy poprzez przesłanie e-maila z potwierdzeniem indywidualnie przedstawionych  warunków zamówienia.

 

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową sprzedaży. W zależności od charakterystyki Produktu i wybranej formy dostawy/odbioru koszt transportu przedstawiony zostanie w sposób następujący:

3.3. Ciężar przesyłki poniżej 120 kg

 

Koszt dostawy dla zamówień o wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze bez uwzględnienia godziny dostawy.  Warunki i koszty dostawy w inne dni niż robocze oraz dostawy na konkretną godzinę wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w 2 dni robocze, chyba, ze Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży o innym terminie realizacji zamówienia i wyrazi na niego zgodę.

 

3.4. Ciężar przesyłki 120 - 1000 kg

 

Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej w wysokości okreslonej przy składaniu zamówienia za wysyłkę towaru umieszczonego na jednej palecie transportowe o wymiarach 80x120 cm nie przekraczającej wagi 1000 kg lub palety o wymiarach 80x60 cm nie przekraczającej 450 kg.  Ilość i wysokość potrzebnych usług transportowych jest zależna od całkowitej wagi zamówionego towaru. W jednej wysyłce istnieje możliwość skompletowania 8 palet z zamówionym towarem. Koszt usługi transportowej jest zależny od strefy transportowej, zgodnej 
z adresem dostawy. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia – strefy, zgodnej z adresem dostawy. Koszt transportu wskazany zostanie przez Sprzedawcę indywidualnie
i wymagał będzie potwierdzenia przez Klienta.

3.5. Przesyłki pow. 1000 kg

Klient zostanie obciążony kosztem przesyłki każdorazowo ustalanej przez Sprzedawcę zależnymi od objętości i wagi towaru oraz miejsca dostawy.

 

3.6. W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku...). Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z taryfikatorem.

 

 

  

3.8. Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy sprzedaży oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przy czym w przypadku wyboru formy płatności przelewem na konto firmy wysyłka Produktu nie nastąpi wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w Sklepie Internetowym. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

3.9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 

4.1.   Przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy)

4.2.   Pobranie przy odbiorze (o ile będzie to możliwe ze względu na ilość zamówionego towar, jego wartość i wagę).

 

 

5. Termin płatności:

 

5.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

6. Sposoby i termin dostawy Produktu.

 

6.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po zugodnieniu z Sprzedającym również poza granicami RP.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że strony ustanowiły inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie i przedstawione klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: 
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczka w paczkomacie In-Post, dostawa Paczka w Ruchu (termin realizacji tym sposobem może się wydłużyć do kilku dni),  transport specjalistyczny indywidualnie ustalany.

6.4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym, niezbędnym np. do sprowadzenia danego artykułu do sklepu.

6.5. W przypadku dostawy przesyłki kurierem prawem klienta jest sprawdzenie, po odbiorze przesyłki.  przy kurierze czy zakupiony towar nie został uszkodzony i jest zgodny z zamówieniem. W przypadku jakichkolwiek niezgodności  do wystąpienia z reklamacją wkazany będzie spisany porotół uszkodzenia lub protokół z listą zakupionych towarów znajdujących się w przesyłce sprządzony przez kuriera.

6.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

6.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 4.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.

6.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.7. W okresie zimowym, ze wględu na zbyt niską temperaturę (poniżej 5 St. C) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wysyłki towaru o czym poinformuje Kupującego.

 

7. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

7.1. Kupujący ma prawo sprawdzić przesyłkę przy kurierze, który w przypadku uszkodzenia ma obowiązek wystawić protokół uszkodzenia. Protokół ten zawiera datę i godzinę, które powinny zgadzać się z datą i godziną odbioru paczki.  
7.2. W przypadku reklamacji przesyłki paczkomatowej prosimy zastosować się do procedury reklamacyjnej w Paczkomacie. Kupujący ma powinien sprawdzić paczkę przy Paczkomacie. Przy wykryciu uszkodzenia przesyłki trzeba stosować się do wytycznych wyświetlanych na ekranie. Uszkodzoną przesyłkę należy zostawić w Paczkomacie. 

7.3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

 

7.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.1 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.1.

7.5. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz  danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

7.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7.8. Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

8.2.2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 .

 

 

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

 

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1.

9.2. Wzór formularza jest dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce: Reklamacje; Formularz odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo  polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.4.1.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.4.2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1

9.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia sprzedanego  towaru, którego waga nie przekracza 30 kg. Zwrot zgodnie zArt. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Dotyczy to farb mieszanych w mieszlaniku (Optiva White i wystawianych na indywidualne zamówienia), olejów Tikkurila Valtti Wood Oil i Valtti Wood Oil Akva, lakierobecj Valtti Complete i Valtti Plus Complete oraz Valtti Complete Extra oraz impregnatów Valtti Color New.

9.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Kupujacy zostanie o tym poinformowany na piśmie (listownie lub e-mailem).

 

 

10. Gwarancja i rękojmia.

 

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją obejmuje informację o objęciu Produktu gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty. Sprzedawca jest natomiast zobowiązany do udzielenie rękojmi na sprzedawany towar, a wybór czy towar ma zostać objęty gwarancją czy rękojmią należy do Klienta.

 

11. Postanowienia końcowe.

 

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11.2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się
i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

11.3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów. W przypadku ograniczonych ilości produktów (np. promocje) zamówienia realizowane są według kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów.

11.4. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

11.5. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone 
i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

11.6.  W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z  postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.

12. Polityka sklepu internetowego 7K Piotr Komorowski związana z wejściem przepisów europejskich RODO:

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści.

12.1. Adminstratorem danych osobowych kupujących w sklepie internetowym jest PMT-BUD s.c. z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki, ul. Przejazdowa 19, 05-850, NIP: 527-137-22-65.

12.2 Dane osobowe kupujących są prztwarzane w celu należytej realizaji złożnych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień. Dokonujemy analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć.

12.3. Dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.

12.4. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień dotycząch produktów i usług zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

12.5. Każy kupujący ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

12.6. W sklepie internetowym pmtbud.pl Inspetkorem Ochrony Danych jest p. Michał Filipek z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 729 628 116 lub adresem e-mailowym: michal@sklep7k.pl

 
 
 
 
  • Sklep zamknięty